Comité

Besetzung vum Comité, festgehalen an der Generalversammlung vum 11. März 2016 :

Président Jos Engelmann
Trésorier René Jacquemoth
Secrétaire Michèle Schiltz
Membres Albert Derefa, Jacques Heuts, Patrick Plier, Sylvie Schreiber, Tom Steichen, Georges Thill