Victoire bei de Cadets an der Course zu Schengen

Felix Schreiber_SchengenNo dem Clubchampionnat, huet de Felix Schreiber (Tooltime) eng zweete Keier des Saison, bei de Cadets gewonnen. Hien huet an der Course zu Schengen am Sprint gewonnen virum Tristan Parotta (UC Dippach) . Eng weider gudd Platz fir den Philip Leclerc (Tooltime) deen sech de Sprint an der Verfolgung konnt sëcheren (5. Platz). Respekt !

Velosoccasiounsmaart an der Belle-Etoile

DU 12 AU 20 AVRIL

VELOOCCASIOUNSMAART 2013

La reprise des vélos d’occasion a lieu les vendredi 12 et samedi 13 avril dans le parking souterrain de la BE (parking vert).

La vente a lieu les 12 et 13 avril dans le parking souterrain puis du lundi 15 au samedi 20 avril dans la galerie marchande (entrée Hobbi).

5 euros seront retenus par vélo vendu et seront reversés à l’Association Luxembourg Alzheimer.

1 10 11 12